Newyddion

CYNLLUN TAI CYMUNEDOL CEREDIGION

Mae Cynllun Tai Cymunedol newydd wedi’i lansio’n ddiweddar gan Gyngor Sir Ceredigion. Un o brif flaenoriaethau’r Awdurdod Lleol yw tai fforddiadwy ac mae’r Cyngor yn defnyddio adnoddau sylweddol i greu a rheoli tai fforddiadwy. Bwriad y Cynllun Tai Cymunedol yw cefnogi pobl i gael tai fforddiadwy yn eu cymunedau lleol drwy greu llwybrau tuag at fod yn berchen ar gartrefi. Y ffordd fwyaf cyffredin o wneud hyn yw drwy gynnyrch rhannu ecwiti.

Mae prynwyr posibl yn cael morgais am gyfran o 55-75% o’r cartref,
Mae’r Cyngor yn dal cyfran,
Mae’r Cyngor yn cynnig y cyfle i’r perchnogion gynyddu i gyfran perchentyaeth uwch o’r eiddo dros amser wrth i’w hamgylchiadau newid.

Er mwyn sicrhau’r cymorth mwyaf posibl i drigolion y sir:

Ni fydd y ganran rhannu ecwiti y bydd y Cyngor yn ei chyfrannu at dai y gellir byw ynddynt yn fwy nag 20% Hefyd, ni fydd y ganran rhannu ecwiti y bydd y Cyngor yn ei chyfrannu at eiddo gwag cofrestredig yn fwy na 40%. Mae hyn yn adlewyrchu’r costau uwch sy’n gysylltiedig â sicrhau bod modd defnyddio tai gwag fel cartrefi unwaith eto Hefyd, rhyw ben yn y dyfodol, gall y preswylwyr fynd ati i gynyddu cyfran eu perchentyaeth.

Mae cap o £300,000 ar brisiau tai wedi’i osod ar gyfer 2023/24 a chaiff hyn ei adolygu’n flynyddol. Rheolir y cynllun ar sail y cyntaf i’r felin ac mae’n bwysig nodi nad yw cymryd rhan yn y cynllun hwn yn atal deiliaid tai rhag derbyn cymorth arall megis y grantiau sydd ar gael ar gyfer eiddo gwag ac ati. Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus ad-dalu swm yr arian a fenthyciwyd NEU ganran cyfatebol o werth yr eiddo, pa bynnag un sydd uchaf, ac ni all benthyciad y Cyngor fod am gyfnod sy’n hirach na chyfnod y morgais sy’n gysylltiedig â hynny. Bydd modd cynyddu cyfran y berchentyaeth ar adegau penodol ym mlynyddoedd 5, 10, 15, 20 a 25.

Hefyd, bydd gan yr ymgeiswyr hyblygrwydd i gynyddu’r gyfran cyn yr adegau hyn os ydynt mewn sefyllfa ariannol i wneud hynny. Dim ond mewn cynyddrannau o 5% y bydd hawl gan ymgeiswyr i ad-dalu eu hecwiti. Ar yr adegau penodol hyn, os oes cais i brynu ecwiti oddi wrth yr Awdurdod Lleol, bydd gofyniad am brisio’r eiddo er mwyn canfod gwerth yr eiddo ar y farchnad. Unwaith y cytunir ar hyn, bydd gofyn i’r ymgeisydd brynu canran yr ecwiti yn seiliedig ar werth yr eiddo ar y farchnad ar hyn o bryd neu ganran y swm a fenthyciwyd, pa bynnag un sydd fwyaf, er mwyn diogelu buddiannau’r Awdurdod Lleol.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid bodloni’r meini prawf canlynol: mae’n rhaid i’r eiddo fod wedi’i leoli yn ardal awdurdod lleol Ceredigion mae’n rhaid bod gan yr ymgeiswyr flaendal o 5% fan lleiaf o’r pris prynu llawn mae’n rhaid i’r ymgeisydd beidio â bod yn berchen ar unrhyw eiddo arall mae’n ofynnol bod yr ymgeiswyr wedi byw yng Ngheredigion am 5 mlynedd rywbryd yn ystod eu bywyd (neu mae’n rhaid cydymffurfio â’r eithriadau penodol ar gyfer Gweithiwr Allweddol / Gofalwr). ni ddylai’r ymgeiswyr fod yn gallu fforddio morgais am 10% yn fwy na’r prisiad y cytunwyd arno ar gyfer yr eiddo, ar ôl tynnu i ffwrdd cyfraniad arfaethedig y Cyngor.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun a’r ffordd y gallwch chi wneud cais, ewch i: Y Cynllun Tai Cymunedol – Cyngor Sir Ceredigion. Gallwch chi hefyd ffonio’r Tîm Polisi Cynllunio ar 01545 570881 neu anfon e-bost i ldp@ceredigion.gov.uk. Cofion, Sarah

Facebook – www.facebook.com/CSCeredigion

Twitter - www.twitter.com/csceredigion

www.ceredigion.gov.uk

Cyfleoedd cerdded, beicio a marchogaeth yng Ngheredigion

Gweler isod adnoddau gwe i’ch helpu chi, eich ffrindiau, teulu neu gwesteion i fynd o gwmpas i archwilio clogwyni esgyn hyfryd Ceredigion, bryniau tonnog, dyffrynnoedd ffrwythlon a chymoedd coediog yn ddiogel.

• Tudalen Cerdded a Theithio

Dilynwch y dolenni isod i ddod o hyd i gyfleoedd cerdded a marchogaeth ar hawliau tramwy cyhoeddus ledled y sir

http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/yr-arfordir-a-chefn-gwlad/archwilio-ceredigion/crwydro-a-farchogi/

• Creu eich teithiau eich hunan

Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i’r map rhyngweithiol sy’n nodi pa lwybrau sydd ar agor ac ar gael yn y sir, gan adael i chi gynllunio’ch teithiau a’ch anturiaethau eich hun

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/yr-arfordir-a-chefn-gwlad/hawliau-tramwy-cyhoeddus/y-map-diffiniol-cofrestrau-hawliau-tramwy-cyhoeddus/map-hawliau-tramwy/

 • Mae 2023 yn nodi 15 mlynedd o Lwybr Arfordir Ceredigion. Isod mae gyfres o deithiau cerdded cylchol – pob un yn cymryd rhan o Lwybr Arfordir hyfryd ond yn dychwelyd i’ch man cychwyn trwy lwybrau mewndirol.

Dathlu 15 mlynedd o Llwybr – Cyngor Sir Ceredigion

·      Dweud eich dweud

Holiadur llwybrau Cyhoeddus (office.com)

Cadwch Ceredigion yn Ddiogel

Gellir gweld yr holl wybodaeth ddiweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/coronafeirws?_ga=2.81765335.1384926117.1608493693-1809162171.1581414289

Caledi, Cynhesrwydd a Thanwydd

Os ydych chi’n gweld hi’n anodd gyda costau cynyddol – cysylltwch a CAVO yn Llanbed am gymorth a chyngor ar 01570 423 232.

Cylchlythyr Newid Hinsawdd

Cylchlythyr Newid Hinsawdd Mawrth 2021 – Cymraeg PDF

Cronfa Uwchraddio Band Eang Ceredigion

Os oes unrhyw un ohonoch yn ansicr ynghylch y Cynllun Cronfa Uwchraddio Band Eang a beth fydd hyn yn ei olygu yna efallai yr hoffech ymuno â chyfarfod heno neu nos yfory lle bydd un o’r 3 cyflenwr sydd wedi dangos diddordeb mewn cyflwyno’r Cynllun yn rhoi cyflwyniad .

Mae yna ffordd bell i fynd eto cyn y bydd yn ofynnol i unrhyw un wneud unrhyw ymrwymiad y naill ffordd neu’r llall a gallwch dynnu’ch diddordeb a’ch cefnogaeth yn ôl ar unrhyw adeg os ydych chi’n anhapus ag unrhyw beth sy’n cael ei gynnig.

Mae Cyngor Cymuned Llanwenog yn rhannu’r wybodaeth hon, mae yna gydlynwyr yn y Plwyf a all eich helpu ymhellach:

 • Hazel Thomas
 • Gordon Lonsdale
 • Steve Greenfield
 • Glenn Hamilton

Gwobrau Un Llais Cymru 2019

Derbyniodd Cyngor Cymuned Llanwenog wobr ‘Cymeradwy’ am y wefan hon sy’n darparu gwybodaeth am y Cyngor Cymuned, agenda a munudau ynghyd a digwyddiadau ehangach sy’n digwydd yn yr ardal.

Taith Gerdded 2019

Daeth tyrfa o dros 60 o bobl i gerdded llwybrau cyhoeddus Plwyf Llanwenog eleni, ac mi aethpwyd oamgylch ardal Drefach ac Alltyblaca a heibio hen blasdy Llanfechan. Codwyd dros £760.00 tuag at Pwyllgor Apel Llanwenog a Llanwnnen, Eisteddfod Ceredigion 2020. 

Rhoddion gan Gyngor Cymuned Llanwenog

Yn flynyddol mae Cyngor Cymuned Llanwenog yn rhoi rhoddion ariannol, ar gais, i fudiadau ac elusennau. Dyma rhai o’r mudiadau ac elusennau cafodd rodd ariannol yn ystod 2018-2019:

 • Bobath
 • Elin Haf Jones, Rali Ewropeaidd CFFI
 • Pobl Cwrtnewydd People – Potiau Blodau
 • Walk for Life – Adran A&E Glangwili ‘Mobile Sphygmomanometers’
 • Eisteddfod Capel y Groes
 • Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan
 • Eisteddfod Ceredigion 2020
 • Tenovus
 • Treialon Cwn Defaid Ceredigion
 • CFFI Ceredigion
 • Ambwilans Awyr Cymru
 • Urdd Gobaith Cymru
 • Gofal Mewn Galar
 • Noah’s Ark

Sul y Cofio 2018

Daeth tyrfa luosog ynghyd i gofgolfon Drefach i gofio am filwyr y Plwyf a aberthodd eu bywydau drosom yn y Rhyfel Mawr a’r Ail Ryfel Byd, roedd y seremoni yng nghofal y Parchedig Bill Fillery.

Trefnwyd seremoni i Gofio’r Canmlwyddiant gan y Cyngor Cymuned yn Eglwys y Plwyf am 2yp, lle roedd yr Eglwys yn llawn. Cafwyd eitemau gan Ysgol Dyffryn Cledlyn, CFFI Llanwenog, Cynghorwyr Cymuned, Tydfor Jenkins a’r Canon Phillip Wyn Davies. Diolch i bawb a ddaeth i gofio.

Am 7yh cynnwyd coelcerth ar fanc Blaenrallt Ddu fel rhan o brosiect ‘Beacon of Hope’ i orffen y diwrnod o gofio.

Taith y Plwyf 2018Walk for Life

Diolch i bawb a ddaeth allan i gefnogi’r daith unwaith eto eleni. Daeth dros hanner cant ynghyd i gerdded y daith o 5 milltir a chafwyd lluniaeth yng Nghapel y Cwm hanner ffordd. Casglwyd £550 tuag at uned ddamweiniau ac achosion brys Glangwili, a byddwn yn prynu offer penodol gyda’r arian.

Gwobr Un Llais Cymru

Llongyfarchiadau i Gyngor Cymuned Llanwenog ar dderbyn tystysgrif ‘Canmoliaeth Uchel’ yng ngwobrau Un Llais Cymru sef y sefydliad sy’n cynrychioli cynghorau thref a chymuned yng Nghymru. Derbyniwyd y wobr yng nghategori ‘Menter Ymgysylltu Cymunedol Orau’ ac mi roedd y gystadleuaeth yn un gref gyda Llanwenog yn cystadlu yn erbyn Cynghorau Thref mawr megis Caerdydd a Llanelli.

One voice wales

Diolch i’r Cyng Hazel Thomas a’r Cyng Alwena Williams am gynrychioli’r Cyngor Cymuned yn y gynhadledd a rhoi cyflwyniad ar ein rhan. Derbyniwyd y wobr am y gwaith sydd wedi cael eu wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn y gymuned megis ail-wampio’r Ciosgs Coch gyda lle cadw llyfrau a jig so, Diffibriliwr a bwrdd arddangos. Cynnal digwyddiad Taith Dros Fywyd yn flynyddol gan wneud taith addysgiadol yn adrodd hanes y Plwyf a defnyddio’r llwybrau cyhoeddus ynghyd a chodi arian at elusennau. Cymryd drosodd fod yn ymddiriedolwyr y gofgolofn yn Nrefach, cynnal gwasanaeth Sul y Cofio a gwneud yn siwr ei fod yn medru cael ei symud er mwyn creu mynedfa i Ysgol Dyffryn Cledlyn. Mae les cae chwarae Cae Sarn wedi cael ei gymryd drosodd gan y Cyngor Cymuned er mwyn rhoi siawns i’r pentref gynnal y maes chwarae a darparu parc i blant y pentref a’r ardal. Cynnal digwyddiadau hyfforddi defnyddio diffibriliwyr, noson hanes Plwyf Llanwenog gan Simon Evans a Noson agored gan Gomisiynydd yr Heddlu. Yn y dyfodol mi fydd y Cyngor Cymuned yn cynnal noson agored ar gyfer y gymuned gyfan, siawns i ddod i adnabod y Cynghorwyr, rhannu syniadau a phryderon.

 

Ciosg Drefach

Mae silffoedd wedi eu gosod yn y Ciosg at gyfer dal llyfrau ‘Book Swap’. Croeso ichi ei ddefnyddio. Mae yno hefyd hysbysfwrdd a Diffibriliwr oes oes ei angen arnoch unrhywbryd. Ewch i’w weld! 

Ciosg Coch Cwrtnewydd

Diolch i weledigaeth pentrefwyr Cwrtnewydd mi fydd Ciosg Cwrtnewydd yn cael ei drawsnewid i fod yn hwb cymunedol a’i ddefnyddio ar gyfer lle i fynd a menthyg llyfrau darllen, cartref i un o’r diffibriliwr ac hysbysfwrdd. Am fwy o wybodaeth neu os ydych am roi help llaw cysylltwch a Debby Champan Bryngranod neu Graham Watson Yr Aber. Mae Cadeirydd y Cyngor Cymuned wedi glanhau’r Ciosgs ac mae’r Cyng Euros Davies wedi gosod hysbysfwrdd yn y rhan fwyaf ohonynt. Cofiwch eu defnyddio i hysbysebu eich digwyddiadau.

IMG_9442IMG_9446IMG_9447IMG_9448

Diffibrilwyr

Image may contain: 7 people, people smiling, indoor

Mae Pwyllgor Sioe Cwmsychpant yn garedig iawn wedi codi arian i brynu diffibrilwyr ar gyfer y gymuned ac wedi gofyn caniatad y Cyngor Cymuned i’w gosod yn y safleoedd canlynol:

- Ciosg Cwmsychpant

-Ciosg Cwrtnewydd

- Ciosg Drefach

Edrychwch mas amdanynt, ewch i gael pip ar y cyfarwyddiadau a gobeitho y bydd cyfle cyn hir i gael noson hyforddiant ar sut i’w defnyddio mewn argyfwng.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Bydd y ddeddf yn helpu’r cyrff cyhoeddus sydd wedi’u rhestru yn y Ddeddf i feddwl yn y tymor hir, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, ceisio atal problemau a dilyn dull gweithredu cyson.

Bydd y ddeddf newydd hon yn golygu, am y tro cyntaf, bod yn rhaid i’r cyrff cyhoeddus sy’n cael eu rhestru yn y Ddeddf wneud yr hyn y maent yn ei gyflawni mewn dull cynaliadwy.

Mae angen i gyrff cyhoeddus wneud yn siŵr eu bod yn ystyried yr effaith a gaiff eu penderfyniadau ar bobl sy’n byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol.

Bydd disgwyl iddynt:

 • gydweithio yn well,
 • cynnwys pobl, gan adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau,
 • edrych ar bethau yn yr hirdymor yn ogystal â chanolbwyntio ar y sefyllfa ar hyn o bryd
 • cymryd camau i geisio rhwystro problemau rhag gwaethygu – neu hyd yn oed eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Mae’r Ddeddf yn sefydlu Comisiynydd statudol ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, sydd â’r rôl o weithredu fel gwarchodwyr buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, ac sy’n helpu’r cyrff cyhoeddus sy’n cael eu rhestru yn y Ddeddf i weithio tuag at gyflawni’r amcanion llesiant.

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?skip=1&lang=cy

Taith Dros Fywyd 2016

Cerddodd 55 o blwyfolion Llanwenog y Daith Gerdded Noddedig er budd Sefydliad Aren Cymru eleni a chodwyd dros £750.00 o bunnoedd. Llunwyd map a nodiadau i gyd-fynd a’r llwybr cerdded a dysgwyd llawer, mae’r ddwy ddogfen wedi eu atodi isod. Diolch i bawb fu ynghlwm gyda’r trefnu ac a fu’n paratoi bwyd. Ymlaen i’r bedwaredd daith y flwyddyn nesaf…

Tudalen wybodaeth a map IMG_6090 2

 

NEUADD YR HAFOD, GORSGOCH

Mae’r Neuadd newydd wedi ei chwblhau ac yn edrych yn wych tu fewn a thu allan. Os ydych am logi’r neuadd cysylltwch gyda’r pwyllgor ar facebook neu drwy ebost ar neuaddyrhafod@gmail.com

CEISIADAU AM ARIAN I’R CYNGOR CYMUNED

Mae pwerau S137 deddf llywodraeth leol 1972 yn galluogi’r Cyngor Cymuned i gefnogi etholwr yn ariannol lle bod yr arian yn mynd tuag at ddefnydd sydd yn eu barn nhw o ddiddordeb ac a fydd yn dod a budd uniongyrchol i’r ardal hon neu lle fydd unrhyw ran ohono yn dod â budd i’w preswylwyr. Felly os ydych chi’n elusen neu os ydych yn cynrychioli’r Plwyf hon, fe ystyrir ceisiadau drwy lythyr gan y Cyngor Cymuned yn fisol, mi ddylsech ddanfon eich cais at y Clerc, Blaenderi, 13 Penbryn, Llanbedr Pont Steffan. SA49 7EU. Mi fydd pob cais yn cael ei benderfynu yn unigol ac nid oes sicrwydd y bydd eich cais yn llwyddiannus.

CYMDOGION CYNNES

Dyma ddogfen defnyddiol ar gyfer pobl bregus a henoed yr ardal sy’n amlinellu ffynhonellau pwysig o wybodaeth iddynt, tynnwch sylw pobl y plwyf i’r ddogfen hon os gwelwch yn dda:

CYMDOGION CYNNES CYM Gorffenaf 2015

 

TAITH DROS FYWYD

Ar fore ddydd Sul, Ebrill 26ain casglodd hanner cant o bentrefwyr Plwyf Llanwenog a thu hwnt yn Nhafarn Cefn-Hafod, Gorsgoch i ymuno ar Daith Dros Fywyd Cyngor Cymuned Llanwenog. Ar y diwrnod hwn mae teithiau yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad i godi arian i elusen Sefydliad Aren Cymru, dyma’r ail waith yn olynol i’r Cyngor Cymuned drefnu taith gerdded i’r elusen. Trefnwyd ein taith ni gan Gadeirydd y Cyngor Cymuned, Geraint Hatcher. Aeth y dyrfa, pawb ar liwt eu hunain, (a rhai yn cael eu tynnu gan ambell i gi), heibio hen ysgol gynradd Gorsgoch, i fewn i Blwyf Llanarth, ar hyd llwybr cyhoeddus yn dilyn yr afon Grannell a chael cyfle i dynnu anal wrth i Dai Penlan-Noeth ddangos safle hen Gastell Penlan ini, hen gastell tomen a beili tybiwn ni sydd yn cael ei ddiogelu fel ardal o gadwraeth gan sefydliad CADW. Ymlaen wedyn i weld man claddu gŵr a gwraig, adroddwyd yr hanes gan Byron Hafod y Gors, dywedodd bod y pâr wedi cwmpo mas gyda’r ddeioniaeth ac felly prynwyd y tir hwn ganddynt oddeutu 1905 er mwyn cael man i’w claddu. Roedd siap y bedd i’w weld yn eglur hyd heddiw. Dringo eto wedyn drwy glos fferm Penlan-Noeth ac i fynu at Gastell Moeddyn a chael 5 munud fach i edmygu’r olygfa godidog o’r man hwn. Roedd hi’n ddiwrnod clir a dim cwmwl yn yr awyr wrth ini edrych draw ar fynyddoedd Llanllwni a Phencarreg ac yna thros bentref Cribyn ac ymhellach at Ddyffryn Aeron. Dywedodd un gŵr wrth sefyll yn geg agored ar safle’r hen gastell, “dyma baradwys”, a phwy all fod wedi dadlau gydag ef ar y foment honno. Troi am nôl wedyn ar hyd y ffordd fawr nôl i dafarn Cefn-Hafod am gawl cartref Eiddwen a llymaid llon i dorri syched gyda phawb wedi cwblhau’r 5 milltir! Derbyniwyd £820.00 o arian nawdd ac mae’r arian wedi cael ei drosglwyddo i elusen Sefydliad Aren Cymru. Diolch i’r Cyng Geraint Hatcher am drefnu, i’r tywyswyr ar hyd y daith, i’r gyrrwyr a ddarparodd lifft i un neu ddau a dŵr ini gyd, ac i Dafarn Cefn-Hafod am y croeso a’r lluniaeth. Roedd hi’n fore bendigedig o gloncan a dysgu am ein milltir sgwar, yn aml yr ydym yn anymwybodol o’r cyfoeth o hanes sydd wrth stepen ein drws.

 

Cynghorydd Newydd

2014 – Croeso i’n Cynghorydd Cymuned newydd Mrs Helen Howells, Ty Cam. Croeso cynnes a llongyfarchiadau i Mrs Helen Howells, Ty Cam ar gael ei hethol ar Gyngor Cymuned Llanwenog. Mae Helen wedi ymgatrefu yn Nhy Cam ers sawl blwyddyn bellach ac yn gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru o ddydd i ddydd. Mae’n gyn-aelod gweithgar o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog a Cheredigion. Mae’n briod a Peter a chanddynt mab o’r enw Steffan Hedd a thrwy hyn mae’n weithgar gyda’r Cylch Meithrin a’r Cylch Ti a Fi yn y Plwyf. Edrychwn ymlaen yn fawr at gael Helen yn rhan o’r tim. Llongyfarchiadau hefyd i’r Cyng Geraint Davies ar gael ei ethol yn Is-Gadeirydd y Cyngor Cymuned.

Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf

Cynhaliwyd gwasanaeth coffa canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ar ddydd Sul y 10fed o Awst 2014 yn Eglwys Plwyf Llanwenog gyda Te Cymreig i ddilyn.

Roedd yn ddiwrnod i’w gofio gyda enwadau a sefydliadau’r plwyf yn uno i gofio’r milwyr a fu farw a’r rhai a frwydrodd yn ddewr dros ein gwlad.

Casglwyd £255.00 ar gyfe elusen Help the Heroes.

Cofgolofn Drefach

Newyddion da o lawenydd mawr! Mae’r gofgolfon bellach wedi ei lanhau ac yn edrych yn hynod o smart a ffres! SAM_2689

 

 

 

 

 

Comments are closed.